Doel

Asbest is in de vorige eeuw op grote schaal toegepast als bouwmateriaal gezien de uitstekende eigenschappen van dit silicaatmineraal. Maar al in de jaren ’30 van de 20e eeuw waarschuwde de Arbeidsinspectie voor de gevaren van asbest.

Asbest mijn

Uit onderzoek is in de loop der tijd gebleken dat asbest inderdaad geen materiaal is om lichtzinnig mee om te springen gezien de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom is er gaandeweg steeds meer wet- en regelgeving ontwikkeld om te voorkomen dat asbest schade aan de gezondheid en het milieu kan veroorzaken.

De asbestketen – alle partijen die beroepshalve bij het verwijderen of duurzaam afschermen van asbest houdende toepassingen betrokken zijn – is daarom verplicht zich aan strenge wettelijke regels en voorschriften te houden, zoals neergelegd in het Asbestverwijderings besluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet. Alles pleit er voor dat de asbestketen optimaal functioneert. Optimalisatie van de aanpak en werkprocessen vereist echter gedegen kennis van asbest en asbestwet- en regelgeving en nauwe samenwerking tussen alle bij asbestproblemen betrokken partijen.

Doel van deze site is de benodigde kennis en op feiten gebaseerde informatie te verstrekken om risico’s bij het onderhoud, de renovatie en sloop van gebouwen, woningen en objecten tot een absoluut minimum te beperken. Bovendien biedt de site alle benodigde informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de partijen in de asbestketen en de normen en wettelijke richtlijnen voor asbestsanering of afscherming.