Disclaimer

Hoewel bij de opmaak en het onderhoud van deze site en de doorlinks ervan naar andere sites van Search Ingenieursbureau B.V. c.q. aan haar gelieerde bedrijven de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Search Ingenieursbureau B.V. niet garanderen - evenmin als de Search bedrijven waarnaar doorgelinkt kan worden - dat de informatie compleet, actueel en/of correct is. Search Ingenieursbureau B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de op deze en doorgelinkte sites vermelde informatie c.q. het gebruik ervan. Hetzelfde geldt voor sites en/of informatiebronnen van Search bedrijven waarnaar via deze site of enige site van Search bedrijven kan worden doorgelinkt.